Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 91Wszystkich: 55646

Preparat Do Zwalczania Mchów I Chwastów 1000ml

Oferta » Preparaty Ekologiczne » Preparat Do Zwalczania Mchów I Chwastów 1000ml

Substancja wzmacniająca o działaniu chwastobójczym. Eliminuje rośliny i chwasty sezonowe oraz całoroczne. Idealny do zastosowania na chodnikach, alejkach i w ogrodach.

Substancja wzmacniająca: Kwas octowy 20%

Produkt i wszystkie jego elementy są stosowane w rolnictwie ekologicznym w myśl rozporządzeń WE nr 834/2007, 889/2008, CAS 64-19-7

Nie używać do celów innych niż podano na etykiecie. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Produkt nie nadaje się do celów spożywczych. Nie stosować na roślinach jadalnych.

Substancja wzmacniająca, poszerza naturalne właściwości obronne roślin.
Bakterie należące do rodzaju ACETOBACTER mają działanie utleniające w winie, generujące kwas octowy. Stosowany na rośliny drzewiaste, mech, chwasty, zarówno sezonowe jak i całoroczne. Zmienia właściwości roślin do ich całkowitego wypalenia. Otrzymuje się, więc efekt dolistnego herbicydu. Idealny do zastosowania w miejscach takich jak chodniki, podjazdy, ogrody, podmurówki, elewacje oraz dachy.


SPOSÓB UŻYCIA:
Wstrząsnąć przed użyciem. Produkt może być rozcieńczony z wodą w proporcji 1:1, a w przypadku obfitego nasilenia roślin lub dla szybszego efektu, bez rozcieńczania z wodą. Zazwyczaj, dawka 50-100 ml jest wystarczająca do pokrycia 1 m2.  Dla zastosowania na pojedynczą roślinę należy spryskać ją bezpośrednio produktem. Spryskiwać wyłącznie docelowe rośliny (łodygi i liście). Efekty są widoczne już po kilku godzinach.

ZALECENIA:
Unikać stosowania produktu w temperaturach niższych niż -10°C oraz wyższych niż 30°C jak również w czasie opadów. Po zastosowaniu produktu nie powinno padać przez przynajmniej 6 godzin, w razie opadów należy powtórzyć zastosowanie. Nie używać na roślinach jadalnych. Powtarzać czynność co 2 dni w razie potrzeby. Gleba nie jest naruszona przez zastosowanie. Ponowny zasiew możliwy po zaledwie 48 godzinach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, nadal płukać.